รับตรง สาธารณสุข และ การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 60

มหาวิทยาลัยมหิดล  ระบบรับตรงโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รับตรงโดยวิทยาเขตนครสวรรค์และ สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม