รับตรง โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แม่ฟ้าหลวง 60

           ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 และเข้าร่วมโควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์การทำงานจริงระหว่างเรียนและมีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มบริษัทในโครงการความร่วมมือต่างๆ หลังจากสำเร็จการศึกษา เช่น MFEC Group, บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด และ บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้

 

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่จะรับ 

ลำดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

    2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

    2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

    2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

    2.5 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1) ดังนี้

          - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 053-916-741และ E-mail: [email protected]

 
 ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 1,986.27 KB] 
 แบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 1,416.26 KB]