รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา ปีการศึกษา 2560

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชา เอกดนตรีไทย,เอกดนตรีสากล,เอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา,เอกศิลปะการละคร

เปิดรับสมัคร 30 ธันวาคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์