รับตรงทั่วประเทศ นักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 60

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา นักเรียนเรียนดี โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 7 สาขาวิชา รวม 24 คน

เปิดรับสมัคร 24-28 เมษายน 2560