รับตรง สถาบันวาแตล Vatel คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 2560

BBA Hotel Management (International Program) Silpakorn University, Faculty of Management Science & Vatel International Business School

สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ ม. ศิลปากร เปิดรับตรงปี 60 หลักสูตรการโรงแรม อินเตอร์ เรียนจบได้สองปริญญา และฝึกงานต่างประเทศ

สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาโดยวิธีการรับตรง ประจำภาคการศึกษา 2560 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา คือ ปริญญาธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จาก Vatel International Business School ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งบัณฑิตสามารถใช้ในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลา 4 ปีตลอดการศึกษา นักศึกษาจะได้รับความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านการบริหารจัดการโรงแรม ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมชั้นนำตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในวงการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเชี่ยวชาญ อาทิ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งทางสถาบันมีวัตถุประสงค์หลักในการผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจการบริการในระดับสากล

ปัจจุบัน สถาบันวาแตลยังคงเป็นสถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก โดยขยายเครือข่ายออกไปถึง 31 สาขาทั่วโลก ดำเนินการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 32 ปี สำหรับในประเทศไทย ระยะเวลากว่า 14 ปีที่ได้พิสูจน์แล้วว่า นักศึกษาจากสถาบันวาแตล มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการสนับสนุนจากเครือโรงแรมชั้นนำของโลกให้เข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่หลากหลาย เสมือนเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพของนักศึกษาที่มีความพร้อมในการทำงานในธุรกิจการบริการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนที่สนใจสมัครสอบ สามารถยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร กสท โทรคมนาคม วิทยาเขตบางรัก หรือ รวบรวมเอกสารการสมัครส่งทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vatel.co.th หรือ Facebook: VatelThailand