รับตรง โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 60

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาในจังหวัดทีมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล 10 จังหวัด  เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัครถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 นี้