รับตรง 4 โครงการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปี 60 รอบ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัคร 16 มกราคม ถึง 10 มีนาคม 2560