เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบแรก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ภาคพิเศษ ใน 4 สาขาวิชา
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

เปิดรับสมัครถึงแต่บัดนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2560