วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560

จำหน่ายใบสมัคร

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 15.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nursepolice.go.th

การรับสมัคร

ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 15.30 น.

รายละเอียดและกำหนดการรับสมัครอ่านเพิ่มได้จากเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง