รับตรง หลักสูตร Global Studies and Social Entrepreneurship สร้าง “ผู้นำ” การเปลี่ยนแปลง ม.ธรรมศาสตร์ 60

หลักสูตร ป.ตรี สร้าง “ผู้นำ” การเปลี่ยนแปลง 
GSSE Thammasat เปิดรับตรง 60

ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีไฟและคิดต่าง
มาเรียนการสร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

 

GSSE เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สาขา Global Studies and Social Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความใส่ใจและ อยากที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

 

What will you learn?

หลักสูตรจึงมีการบูรณาการความรู้จากวิชาเรียนในหลากหลายด้าน เช่น สังคม รัฐศาสตร์ บริหาร และจิตวิทยา เพื่อรู้จักนำเอากลไกทางธุรกิจมาใช้อย่างสร้างสรรค์ และฝึกวิธีคิดแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และใช้ได้จริง ซึ่งล้วนจะพัฒนาและหล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก และมีความพร้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในศตวรรษที่ 21 ที่มีความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนในการให้ความสำคัญและการคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

What is Global Studies?

ในปัจจุบันปรากฎการณ์โลกาภิวัฒน์ยังทำให้การพัฒนารวมถึงปัญหาต่างๆ ส่งผลกว้างไปทั่วทุกมุมโลก ความเข้าใจในความซับซ้อนและความเชื่อมโยงของโลกในปัจจุบันจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์และปัญหาสังคมทั้งในและต่างประเทศ “โลกคดีศึกษา” (Global Studies) จึงเป็นศาสตร์สำคัญในการทำความเข้าใจโลกในปัจจุบันและอนาคตที่พลเมืองโลกทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างขึ้น

 

What is Social Entrepreneurship?

วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือ “การประกอบการสังคม” (Social Entrepreneurship) โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ ความเข้าใจความซับซ้อนและความเชื่อมโยงของปัญหาต่างๆ อย่างถ่องแท้เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาตอบโจทย์และพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความเป็นผู้นำที่กล้าที่จะทำสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม

 

What are possible career paths?
ด้วยลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้บัณฑิต GSSE ได้รู้จัก ฝึกงาน และทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย และต่างประเทศ (Social Enterprise Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง บัณฑิตจบใหม่จะมีความพร้อมต่อการทำงานจริง หรือสามารถที่จะเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมของตนเองได้ ในอีกมุมหนึ่งบัณฑิตจะมีทักษะและความรู้ที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับกลุ่มงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม เช่น
· องค์การระหว่างประเทศ (international orgs.)
· กิจการเพื่อสังคม (social enterprise)
· องค์กรเอกชน (corporate impact)
· การเงินเพื่อสังคม (social finance)
· บริษัทที่ปรึกษา (consultants)

สายอาชีพหลัก ทั้งยังมีความพร้อมต่อการทำงานจริง ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการบริหารจัดการ ความเป็นผู้นำ การคิดหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีมุมมองที่เปิดกว้าง และสามารถที่จะนำความเชื่อมโยงของศาสตร์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง เรามุ่งหวังให้บัณฑิต GSSE จบไปเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ และในระดับโลก

 

Admission Information

Date: 12 December 2016 - 12 February 2017

Online application: http://bit.ly/GSSEapply

 

More Information

Learn more: www.sgs.tu.ac.th

Videos: http://bit.ly/ProgramInfoVDOhttp://bit.ly/TeachingLearningVDO

Facebook: www.facebook.com/GSSEThammasat

Instagram: gssethammasat

Contact: [email protected]


Admission Requirements

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร GSSE
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. คะแนนสอบวัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ (หากยังไม่มี สามารถกรอกใบสมัครและสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ก่อนได้)
                · TOEFL-iBT ไม่ต่ำกว่า 61
                · IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5
                · TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500
4. ผ่านการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และ group assessment (ผู้สัมภาษณ์ต้องนำ portfolio มาด้วย)

5. ผู้สมัครสามารถเลือกที่จะส่งวีดีโอแนะนำตนเองได้ด้วย