รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 60

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 120 คน

เปิดรับสมัคร 26 ธ.ค. 59 ถึง 20 มี.ค. 60