รับตรง โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 60

           ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent มีรายละเอียดดังนี้

 

1.หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ลำดับที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

4

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

5

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

    2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 5 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง        

    2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

    2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

    2.5 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

    2.5.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

    2.5.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25 และ

    2.5.3 เคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ หรือ มีผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

    2.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

    2.6.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

    2.6.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25และ

    2.6.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ

    2.6.4 เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านคอมพิวเตอร์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ 

    2.7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ *หลักสูตรความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม* ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

    2.7.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

    2.7.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25และ

    2.7.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25 และ

    2.7.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25 และ

    2.7.5 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.25 และ

    2.7.6 เคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในระดับจังหวัดขึ้นไป      

    2.8 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

    2.8.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าทุกแผนการศึกษา

    2.8.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.25 และ

    2.8.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย กราฟิก และแอนิเมชั่น หรือ ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านมัลติมีเดีย หรือ มีแฟ้มสะสมงานด้านมัลติมีเดีย      

    2.9 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติ และผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้

    2.9.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

    2.9.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 และ

    2.9.3 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 และ

    2.9.4 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 และ

    2.9.5 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50 และ

    2.9.6 ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน หรือมีความสามารถพิเศษด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ,  วิทยาศาสตร์,Computer, Networks, Microcontroller          

เปิดรับสมัคร 16 มกราคม – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560