รับตรง เพิ่มเติม 6 โครงการ ม.แม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ 60

มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยา วิทยาเขตเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
รับตรงทั่วประเทศ แบบคัดเลือก และสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) กว่า 1200 คน
เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค

 เปิดรับสมัครวันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560
 สอบวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 (เฉพาะบางสาขาวิชาตามประกาศ)
 ประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม 2560
 

โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) จากทั่วประเทศให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 

เปิดรับสมัครวันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560
 สอบวันที่ 18-19 มีนาคม 2560...ทดสอบด้านวิชาการ(เฉพาะบางสาขาวิชา) / ทดสอบด้านความสามารถพิเศษ(ทุกคน)
 ประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม 2560
 

โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่เป็นบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั่วทุกภาคในประเทศไทยให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 

เปิดรับสมัครวันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560
 สอบวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 (เฉพาะบางสาขาวิชาตามประกาศ)
 ประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม 2560

โควตาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร...NEW!!!

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอนให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 

เปิดรับสมัครวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560
จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบพิจารณา ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
 ประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม 2560

แบบคัดเลือก-บุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรสหกรณ์

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากร สหกรณ์เกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ และเครดิตยูเนี่ยน ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 

 เปิดรับสมัครวันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2560
 ประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม 2560
 
 

 

โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง)

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เป็นชาวเขาสัญชาติไทย และเรียนดีในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค

เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 2560
ประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม 2560
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2560

 อ่านประกาศ

 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.education.mju.ac.th/AdmissionsMJU