รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสุตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 40 คน