รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2560

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง

ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 - 16 มีนาคม 2560