รับตรง โครงการช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 60

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดการรับสมัครและการสอบบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัคร 16 มกราคม ถึง 17 มีนาคม 2560

โครงการช่อดอกปีบupdate สำหรับน้องๆ 4 จังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
โครงการคณะดำเนินการเองupdate