ตัวอย่างข้อสอบ+ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 59 ( สอบ ก.พ. 60)

ล่าสุด สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูล ตัวอย่างข้อสอบ และ ตัวอย่างกระดาษตำตอบ
O-NET ประจำปีการศึกษา 2559   ( สอบ กุมภาพันธ์ 2560 ) แล้ว

ปล. ความเปลี่ยนแปลงจากปี 59 vs 58 
+ ภาษาอังกฤษ ปี 59 เป็นปรนัย 80 ข้อ 100 คะแนน  แต่ ปี 58 เป็น ปรนัย 80 ข้อ 80 คะแนน + แบบหาส่วนที่ผิด 10 ข้อ 20 คะแนน   ดังนั้นถ้าเราจะเห็นสถิติคะแนนเเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ระดับประเทศสูงขึ้นคงไม่น่าแปลกใจ เพราะรูปแบบข้อสอบง่ายขึ้น
+ วิชาอื่นๆ ทั้ง คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ เหมือนเดิมจ้า