รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

  ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่จะรับ 

ลำดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560