รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 60

การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย

จำนวนที่รับเข้าศึกษา
- สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี  13 คน
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี 4 คน

เปิดรับ 16 มกราคม ถึง 12 มีนาคม 2560