รวม รับตรง มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กว่า 50 โครงการ ปิดรับ กุมภาพันธ์ 60

รวมโครงการรับตรง โควตา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 50 โครงการ
ที่ปิดรับสมัครภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้จ้า รีบสมัครด่วนเลยนะ เช่น  
พยาบาลตำรวจ, รับตรงทั่วประเทศ มอ,  สอบตรง ธัญบุรี , สอบตรง พระนครเหนือ 3000 + , วิชาสามัญ สุรนารี 800+ , โบราณคดี ศิลปากร ,

มหาวิทยาลัย โครงการ ปิดรับ  
บูรพา รับตรง ทุน โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 60 2 กพ
บูรพา รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา ปีการศึกษา 2560 2 กพ
ธรรมศาสตร์ รับตรง โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60 3 กพ
เกษตรศาสตร์ รับตรง วิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ BECON ม.เกษตรศาสตร์ 2560 3 กพ
ศิลปากร โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 60 3 กพ
ธรรมศาสตร์ รับตรง สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60 3 กพ
มหิดล รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.มหิดล อำนาจเจริญ 60 รอบ 2 3 กพ
ธรรมศาสตร์ รับตรง รัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน  5 กพ
  รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2560 6 กพ
เชียงใหม่ รับตรงทั่วประเทศ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2560 6 กพ
บูรพา รับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2560 6 กพ
ศิลปากร รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ปี 60 7 กพ
ศิลปากร รับตรง สถาบันวาแตล Vatel คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 2560 10 กพ
เชียงใหม่ รับตรง โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 60 10 กพ
สยาม รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.สยาม ปีการศึกษา 2560 10 กพ
แม่ฟ้าหลวง โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 กพ
ธรรมศาสตร์ รับตรง โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ธรรมศาสตร์ 60 10 กพ
ธรรมศาสตร์ รับตรง หลักสูตร Global Studies and Social Entrepreneurship 12 กพ
มหาสารคาม รับตรง ระบบปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยไม่ใช้คะแนนสอบ ม.มหาสารคาม 60 15 กพ
  รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 60 15 กพ
พระนครเหนือ โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา พระนครเหนือ 60 15 กพ
  รับตรง บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบ 2 ปี 2560 มีทุนเรียนฟรี มากกว่า 100 ทุน  15 กพ
ธรรมศาสตร์  รับตรง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 15 กพ
  รับตรง นักเรียนเตรียมทหาร กองทัพอากาศ 2560 15 กพ
เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560 17 กพ
แม่ฟ้าหลวง รับตรง โควตาพิเศษ IT Talent ม.แม่ฟ้าหลวง 60 17 กพ
บางมด รับตรง โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 60 19 กพ
แม่ฟ้าหลวง รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60 20 กพ
เกษตรศาสตร์ รับตรง พสวท. ม.เกษตรศาสตร์ 2560 20 กพ
เกษตรศาสตร์ รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 60 20 กพ
พระนครเหนือ รับตรง สอบข้อเขียน พระนครเหนือ 2560 รับมากกว่า 3,000 คน  20 กพ
ศิลปากร รับตรง คณะคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2560 ใน 7 สาขา รวม 150 คน 21 กพ
มศว

รับตรง โครงการเพชรในตม มศว 2560

23 กพ
บางมด รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ Residential College 60 รอบ 2 23 กพ
สุรนารี รับตรง โควตาวิชาสามัญ และโควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560 23 กพ
มหิดล รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560 24 กพ
เชียงใหม่ รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย  ม.เชียงใหม่ 60 24 กพ
แม่ฟ้าหลวง รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา แม่ฟ้าหลวง 2560 24 กพ
ธรรมศาสตร์ รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60 26 กพ
  รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560 28 กพ
มหาสารคาม รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60 28 กพ
ศรีวิชัย  รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560 28 กพ
มหาสารคาม รับตรง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560 28 กพ
เซนต์หลุยซ์  จัดหนัก จัดเต็มทุน เรียนฟรี+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยซ์ 60 
28 กพ
มหิดล รับตรง ศาสนศึกษา ม.มหิดล 2560 รอบ 2 28 กพ
มอ รับตรงทั่วประเทศ โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
และ วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 60 
28 กพ
แม่ฟ้าหลวง รับตรง ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย แม่ฟ้าหลวง 60 28 กพ
  รับตรง ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2560 จำนวน 2015 คน  28 กพ
ธัญญบุรี รับตรง สอบตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560 จำนวน 136 สาขาวิชา 4,098 คน  28 กพ
  ทุน "BU CREATIVE" ม.กรุงเทพ 2560 ยกเว้นค่าหน่วยกิจตลอด 4 ปี ! 28 กพ
ธรรมศาสตร์ รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสุตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60 28 กพ
แม่โจ้ รับตรง เพิ่มเติม 5 โครงการ ม.แม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ 60 28 กพ