วันที่ 25 มิถุนายน 2560

รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2560

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2560

abac