รับตรง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 2560

  

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารประจำปีการศึกษา 2560?

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  

2.  ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

 ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

 วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

ดำเนินการรับสมัคร (ผ่านทางเว็บไซต์)

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินผล

 

ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

ประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 

สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพ

 

ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 – วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์