รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 60

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2560  

เปิดรับสมัคร 3 - 29 มีนาคม 2560