รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 2,259 คน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

คณะที่เปิดรับเช่น เภสัช 30 คน , สาธารสุขศาสตร์  50 คน , นิติศาสตร์ 100 คน  รวม 2259 คน

เปิดรับสมัคร  15 มีนาคม 2560 ถึง 15 พฤษภาคม 2560