โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บางมด 60 รอบที่ 2

โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2560