โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครรอบ 2 ตั้งแต่ 1 ก.พ. ถึง 10 มี.ค 60