รับตรงทั่วประเทศ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา ปี 60 จำนวน 1,740 คน

รับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา ปี 60 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาส่มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจําปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 1740 คน

เปิดรับสมัครถึง 10 มีนาคม 2560