นศ.มหิดล อินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาดระดับประเทศ

นศ.มหิดล อินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาดระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายอริยะ พงษ์กุหลาบ  นายปิยะวัฒน์ แสงประเสริฐกฤด และนางสาวกมลฉัตร จงวิริยะพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการเข้าร่วมโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค” จัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการฟาร์มโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร พร้อมด้วยทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท

กิจกรรมประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่การศึกษาและเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ อาทิ วิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้การแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กันดาภา ตาณะสุต หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติได้คิดแผนการตลาดที่มีแนวคิดหลักคือความเรียบง่ายและพอเพียง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มคนเมืองได้ผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจำวัน โดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นโดยการร่วมทำกิจกรรมที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คพร้อมกันนี้วิทยาลัยฯยังคว้ารางวัลกองเชียร์ชนะเลิศอันดับที่ 2 มาครองอีกหนึ่งรางวัลด้วย

MUIC Students Declared As Marketing Plan Champions

Three Business Administration students from Mahidol University International College (MUIC) won 1st Prize in the Thai-Danish Dairy Farm Marketing Plan Competition on February 4, 2017.

Teammates Mr. Piyawat  Sangprasertkrid (Finance), Mr. Ariya  Pongkularb (Marketing), and Ms. Kamolchat Chongviriyaphan (Marketing) were awarded a cash prize of THB100,000.  In recognition of their achievement, the Princess Sirinthorn Foundation will award them with the Princess Cup.

The competition started last October, when the MUIC team had to battle 500 other teams from all over Thailand in coming up with the best marketing plan for Thai-Danish Dairy Farm’s expansion from manufacturing and distributing dairy products to establishing an agro-tourism venture. After surviving two rounds, the MUIC team was chosen to be among the five finalists.

They described the competition as “a great opportunity to learn and also meet new people.”

Meanwhile, MUIC’s cheerleader team won 2nd Prize in the cheerleading competition that was held in the same event.