รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์ 61

รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์ 61 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร 3 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติ
เป็นนักเรียนชั้น ม.6  ( ม.5 ตอนนี้ ) มีคะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 คะแนน