สธ. เร่งผลิต “แพทย์เพื่อชนบท” เพิ่ม แก้ปัญหาขาดแคลนหมอในพื้นที่ชนบท พร้อมเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทุกเขตสุขภาพ 
       
       วันนี้ (20 ก.พ.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างมอบนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ และอาจารย์แพทย์ ประมาณ 70 คน ร่วมรับฟัง ว่า ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ชนบทยังขาดแคลนแพทย์ และมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาการกระจายแพทย์ที่ไม่สมดุลในเขตเมืองและเขตชนบท แพทย์ในชนบทมีอัตราการย้าย หรือลาออกมาก โดยปัจจุบันสัดส่วนแพทย์ของประเทศเท่ากับแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,000 คน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ในการผลิตแพทย์ ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อให้สามารถอยู่ในชนบทได้นาน
       
       “การผลิตแพทย์ต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกที่ชุมชนมีส่วนร่วม การจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับการทำงานในชนบท การดูแลเกื้อหนุนเมื่อจบเป็นแพทย์แล้ว ซึ่งตั้งเป้าให้ประเทศไทยมีแพทย์ต่อประชากร คือ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 1,500 คน และเร่งผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้เพียงพอ เพื่อรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัวให้ครบทุกเขตสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มี 2 แบบ คือ 1. ผลิตที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกด้วยตนเอง 2. ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในการผลิต (In Service Training) โดยหลักสูตรที่ใช้ผลิตจะเป็นของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” รมว.สธ. กล่าว
       
       ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทมาตั้งแต่ปี 2537 โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2538 จำนวน 8 คน โดย รพศ.ขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบันมีบัณฑิตจบจากโครงการทั้งสิ้น 16 รุ่น รวม 6,955 คน โดยมีแผนการรับนักศึกษาในปี 2560 อีกจำนวน 1,160 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 ของการรับนักศึกษาแพทย์ทั้งประเทศ ส่วนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 16 รุ่น พบว่า จบการศึกษา ร้อยละ 99.6 สอบผ่าน national license ทั้ง 3 ตอนของแพทยสภา ร้อยละ 99.4 และได้รับเกียรตินิยมร้อยละ 8.5 และจากการติดตามบัณฑิต พบว่า ร้อยละ 81.5 ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยร้อยละ 96.0 ปฏิบัติงานอยู่ในเขตสุขภาพที่เป็นภูมิลำเนา และร้อยละ 77.9 ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน
       
       “ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2570 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ โดยมีนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ดำเนินการประสานงานกับศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาล 37 แห่ง 14 มหาวิทยาลัยและคณะแพทย์ร่วม 15 คณะ ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ทำหน้าที่ผลิตแพทย์รองรับการขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย” ปลัด สธ. กล่าว 

Credit  manager