ค่าย PINE CAMP # 3 ค่ายดี ค่ายดัง ค่ายปังปัง วิศวกรรม-ธรรมศาสตร์

ค่าย PINE CAMP # 3

จัดโดย โครงการ TU-PINE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 28- วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

---------------------------------------------

ระเบียบการ 
ใบสมัคร