รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 จำนวน 30 คน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน

คุณสมบัติ +จบการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า + GPA 3.00

เปิดรับสมัคร 20 ก.พ. ถึง 21 เมษายน 2560