มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,850 คน  

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560