รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 60 รอบ 2


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 จำนวน 50 คน

เปิดรับสมัคร 1-13 มีนาคม 2560