มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 จำนวนทั้งสิ้น 4,158 คน

เปิดรับสมัคร 1-31 มีนาคม 2560