รับตรง วิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ครูฟิสิกส์) หลักสูตร 5 ปี ม.ศิลปากร 60

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 

- ประกาศรับสมัคร - ใบสมัครรับตรง - ใบสมัครโควตา