รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศษสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน

เกณฑ์คัดเลือก
GAT 30%   PAT3  70%

เปิดรับสมัคร  7 กุมภาพันธ์ ถึง 17 เมษายน 2560