รับตรง สาขาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล อำนาจเจริญ 60 รอบ 3 จำนวน 40 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 ระบบรับตรง (รอบ 3 ) โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวน 40 คน

เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ ถึง 27 มีนาคม 2560