รับตรง ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 60

 การรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น  ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 8 ทุน 

คุณสมบัติ
+เป็นนักเรียนอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และชัยนาท
+GPAX 2.75

เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ ถึง 22 มีนาคม 2560