คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนโยบายที่จะส่งเสริมและรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นม.ปลายหรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษษ 2560

สาขาที่เปิดรับ
+สาขาวิชาทัศนศิลป์
+สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
+สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 13 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2560
ส่งทางไปรษณีย์ 13 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2560