รับตรง โครงการจัดสรรทุนการศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ม.อ. ปัตาตานี 60 ทุน 80,000 บาท/ปีการศึกษา

โครงการ จัดสรรทุนการศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2560 จำนวน  5 ทุน ทุนละ 80,000 บาท/ปีการศึกษา เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 9-24 มีนาคม 2560 
เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 9-21 มีนาคม 2560