รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดริยางคศิลป์ และ สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยวิธีพิเศา ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร ถึง 31 มีนาคม 2560