กยศ. ยกเลิกใช้เกรด2.00 ปล่อยกู้ ไม่กำหนดต้องร่วมโครงการจิตอาสา !!

 

กยศ.ยกเลิกเกณฑ์ใช้เกรด2.00 กู้ยืมเรียน กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษา และไม่กำหนดต้องร่วมโครงการจิตอาสา ส่วนผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นต้องดูผลการเรียนตามที่กำหนด เริ่มปีการศึกษา 2560

วันนี้( 14 มี.ค.)ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คณะทำงานศึกษาข้อดี-ข้อเสียของการกำหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มาเป็นหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและคัดกรองสถานศึกษา เสนอ คือ ให้ปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม จากที่กำหนดว่า ผู้ที่จะกู้ยืม กยศ.ทั้งรายเก่าและรายใหม่จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และเข้าโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ เป็น ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาไม่ต้องกำหนดผลการเรียน แต่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ม.3หรือ ม.6 เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และไม่ต้องกำหนดการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ส่วนผู้กู้ยืมรายเก่าที่เลื่อนชั้นปีนั้น ผู้ขอกู้ยืมสามารถเลือกใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย(จีพีเอเอ็กซ์) หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืมก็ได้ แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลสถานศึกษากำหนด และผู้กู้จะต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม ยกเว้นผู้กู้ยืมระดับ ม.ปลายที่ต้องมีผลการเรียน 1.00 ขึ้นไปจึงจะกู้ยืมได้ ทั้งนี้ทางกองทุน กยศ.จะต้องออกเป็นประกาศ เพื่อประกาศใช้ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป

“สำหรับกรณีของผู้กู้ยืมรายเก่าที่กำลังเรียนชั้นปีสุดท้าย ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.95 และมีหน่วยกิตคงเหลือตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่เกิน 24 หน่วยกิต ซึ่งเคยมีข้อเสนอขอให้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.ได้ด้วยนั้น ทางบอร์ด กยศ.ไม่เห็นชอบ เพราะเกรงว่า นักศึกษาเหล่านี้จะไม่จบ และจะทำให้เป็นหนี้ กยศ.เพิ่มขึ้นได้” ดร.สุภัทรกล่าว