รับตรง การจัดการกีฬาและการฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 60 รอบ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา2560 รอบ 2

สาขาที่เปิดรับ
การจัดการกีฬา 48 คน
การฝึกสอนกีฬา 34 คน

รับสมัคร บัดนี้ – 20 มี.ค.60