รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รอบ 2

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.เกษตรสาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

เปิดรับสมัคร 10 มีนาคม ถึง 4 พฤษภาคม 2560

Application Period                                                     Fri 10 Mar 2017 – Thu 4 May 2017

Application Period by Post                                        Fri 10 Mar 2017 – Fri 21 Apr 2017

EEBA-MPT Test                                                        Sun 30 Apr 2017

Announcement of Eligible Applicant for interview      Tue 9 May 2017

Interview Process                                                      Mon 15 – Tue 16 May 2017

Announcement of Interview Results                          Fri 19 May 2017

for more info : www.eeba.eco.ku.ac.th