รับตรง โครงการับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 60

รับตรง โครงการับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน ม.6 ที่มีความสนใจเข้าศึกษา โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดย สอท..

เปิดรับสมัคร รอบ 1  วันที่ 1-28 เมษายน 2560
เปิดรับสมัคร รอบ 2  วันที่ 1-20 มิถุนายน 2560