รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬา และมีผลการเรียนอยุ่ในเกณฑ์ตามที่แต่ละคณะกำหนด เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 13-23 มีนาคม 2560