รับตรง ทุน ผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยช์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 ทุน

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง  วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

 ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [999.22 KB]

 ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา [165.43 KB]

 ปฏิทินการรับสมัครทุนการศึกษา [108.29 KB]