รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

  ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่จะรับ 

ลำดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชาข้างต้น ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

          2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

          2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          2.5 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

          2.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพต้องมีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรดังนี้

                   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

          2.7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ดังนี้

                   - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

                   - ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

3. เงื่อนไขการสมัคร

          3.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

                   ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาวงการกีฬาในประเทศไทยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือตนเอง

          3.2 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

                    ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความหัวข้อ “นักอนามัยสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand 4.0” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือตนเอง ทั้งนี้หากมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษหรือกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เคยผ่านการเข้าร่วม ให้นำส่งมาพร้อมกับใบสมัครด้วย จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นพิเศษ

  เปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2560