เปิดรับสมัครแล้ว โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET พระนครเหนือ 60


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET

 จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
? สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
? สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
 วิทยาลัยนานาชาติ
? สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์

 จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
? สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
? สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
? สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
? สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
? สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
? สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2560